Idrottsbrevet

LSK HAR BÖRJAT SITT ARBETE FÖR ATT KUNNA SKICKA IN SITT IDROTTSBREV

Samtliga av punkterna nedan kommer vi jobba aktivt med att fullfölja för att i framtiden kunna skicka in vårt idrottsbrev med Patrik Sjöbergs föreläsning 22/10/2018 som kickoff för projektet.

Vad är idrottsbrevet?

Idrottsbrevet är ett dokument som konkretiserar de olika åtgärder en klubb kan göra för att aktivt jobba mot sexuella övergrepp i sin förening du finner brevet HÄR

1. Kunskapshöjning kring kroppslig integritet och barns rättigheter. Det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp, genom kunskapshöjning kring kroppslig integritet, könsnormer och övergrepp, ska vara del i föreningens etiska riktlinjer och beskrivas tydligt i föreningens egen ”uppförandekod”.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

2. Obligatorisk internutbildning för idrottsledare, vilket ska innefattas i introduktionen för ideellaledare och inom ramen för utbildningen hos professionella tränare. Utbildningen ska innefatta fördju-pad kunskap om könsnormer, barns rättigheter, kunskap om sexuella övergrepp och kunskap om hur ensamtalar och håller utbildning för barn om kroppslig integritet och övergrepp. Efter genomgången ut- bildning erhålls ett certi kat som krävs för att kunna bli ideell ledare eller professionell tränare.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

3. Integritetssamtal med unga. Regelbundna samtal med barn och unga om kroppslig integritet, barns rättigheter kopplat till sexuellt våld samt vad som är brottsliga handlingar ska ske en gång pertermin, anpassat efter barnens ålde

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

4. I omklädningsrummet. Ledare är tydliga med hur det skapas en trygg miljö både utanför och på plan. Ledare passar därför på att tydliggöra vikten av kroppslig integritet både i och utanför omkläd-ningsrummet och visar vägen med ett ledarskap som är tydligt med var de egna kroppsliga gränsernagår, liksom barnens.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

5. Två gånger per år. Information om integritetsarbetet och det förebyggande arbetet mot sexuellaövergrepp inom föreningen kommuniceras till föräldrar en gång per termin.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

6. Integritetsövningar sker minst en gång per termin, gärna i dialog med vårdnadshavarna så att för-eningen och hemmen kan ha gemensamma övningar. Integritetsövningarna innefattar kunskap om barns ”privata kroppsdelar”, hur den kroppsliga integriteten är skyddad i lag samt barns rättigheter. Ar- betet ska vara väl implementerat i föreningens värdegrund för att se till att barnen från tidig ålder vet att kroppslig integritet respekteras – både den egna och andras.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

7. Integritetspolicy. Nytillkomna ideella ledare samt professionella tränare signerar ett kontrakt gäl-lande föreningens arbete mot sexuella övergrepp. Detta för att säkerställa att de respekterar och har tagit del av föreningens integritetspolicy.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

8. Utdrag ur belastningsregistret görs vid varje nyanställning av ideella ledare och professionella trä-nare. Ingen ledare ska arbeta med barn utan att ha lämnat in ett utdrag. Det här görs sedan uppföljande varje år.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

9. Dokumenteringsrespekt. Det här tillvaratas genom att barn och föräldrar ska lämna ett skriftligt medgivande före det att bilder eller videos läggs ut på sociala medier eller sprids på annat sätt.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

10. Porrfilter. Föreningen kontrollerar att de använder en telekomoperatör som har blockering av kän-da webbsidor med övergreppsmaterial på barn. Likaså är porrfilter installerat på föreningens nätverk och på all utrustning, även föreningens mobiltelefoner. Filtret kontrolleras varje termin, genom att en-kelt googla ”xxx”, kodordet för porr, på internet. Föreningen bör även se över möjligheten att installera teknik som detekterar eller blockerar känt sexuellt övergreppsmaterial på barn på föreningens nätverk och datorer. Det mest effektiva sättet är att installera mjukvara som detekterar själva bilderna. Om en person inom föreningen hanterar sådana bilder reagerar systemet.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

11. Tar tydligt ställning mot sexuella övergrepp. Föreningen kommunicerar tydligt att den aktivt ar-betar förebyggande mot sexuella övergrepp och kränkande behandling av barn och unga. Synlig infor-mation om vad sexuella övergrepp är i idrottsföreningens lokaler är ett av många sätt att vara tydlig på.Alla ledare har förberetts på att våga se, våga fråga och våga agera vid oro för att barn far illa.

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

12. Orosanmälan. Föreningens ideella ledare och professionella tränare, liksom alla annan personal har kunskap om och är förberedda på hur en orosanmälan görs till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL § 14).

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

13. Följer svensk lag. Vid sexuella övergrepp mot barn följer vi svensk lagstiftning och därmed också preskriptionstiden för varje sexualbrott, som i Sverige är mellan 5-15 år. Vid grövre sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden gälla från och med det att barnet fyllt 18 år. Vi ser därmed till barnensbästa genom att vi kan agera som förening vid vetskap om eller misstanke om att övergrepp skett i en-lighet med de preskriptionstider som följer av det aktuella brottet.****

Uppföljning

Här kommer vi löpande att publicera hur långt vi har kommit i vårt arbete kring denna punkt.

* Sexuella övergrepp kan bestå av många olika handlingar och innefattar allt från att någon blottat sig för dem, att de övertalats, pressats eller tvingats till att onanera åt någon, ha sex med någon eller att någon annan försökt klä av dem eller tagit på deras könsdelar fast de inte ville. Drygt var femte barn (21 %) har erfarenhet av någon form av sexuellt övergrepp. Det är mer än tre gånger så vanligt att tjejer har erfarenheter av sexuella övergrepp (29 %) än att killar har det (10 %). (Svedin, C.G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L. & Fredlund, C. (2015). Unga, sex och internet- i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.)

** EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornogra samt om ersättande av rådets rambeslut 2004/68/RIF
***Barnkonventionen artikel 34; om skydd mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
**** Enligt RF:s riktlinjer nns en preskriptionstid som börjar löpa från det att någon vuxen inom föreningen fått vetskap om misstänkta övergrepp. Preskriptionstiden är två månader. Det innebär att föreningar inte vidtar åtgärder mot personal efter det att två månader löpt ut. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barnoch barnpornogra .

Artikel 23; om att vidta lämpliga åtgärder i syfte att minska alla former av sexuella övergrepp mot barn samt stärka stra¬tegier och med hjälpav information öka medvetenheten hos barn.
Artikel 16; om skyldigheten att vidta åtgärder för att uppmuntra alla personer som känner till, eller i god tro misstänker, att något av de brottbegåtts mot barn.

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail